Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín č. Výst. TRS-261/2023

Oznámenie o začatí konania o zmenu rozhodnutia na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.12.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. TRS-261/2023 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 496/1 v katastrálnom území Trstín z dôvodu: „Strom sa nachádza blízko susednej nehnuteľnosti v rohu pozemku. Korunou a konármi zasahuje do susedného pozemku.“

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Trstín.

(Dátum zvesenia: 03.01.2043 09:08)