Sociálne služby

Sociálny úrad zabezpečuje posudkovú činnosť v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a sociálne poradenstvo.