Poskytované služby

Na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy sa v roku 2003 spojilo 38 obcí okresu Trnava a vytvorili Spoločný obecný úrad (ďalej len SOcÚ), so sídlom v budove Okresného úradu Trnava (Kollárova 8). Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov a majetkoprávnych vzťahoch týkajúcich sa SOcÚ je starosta obce Cífer – Miroslav Macko. Prednostkou SOcÚ je od začiatku jeho činnosti Ing. Erika Nemčeková. Postupne do SOcÚ pristúpili obce Dolné Dubové, Horné Dubové, Naháč a Horná Krupá. Dnes SOcÚ Trnava združuje v oblasti prenesených kompetencií 41 obcí okresu Trnava. Najväčšou obcou je obec Cífer a má 4 500 obyvateľov a najmenšou obcou je obec Horné Dubové a má 369 obyvateľov.


SOcÚ zabezpečuje výkon úloh za obce, v oblastiach preneseného výkonu štátnej správy:

1. na úseku územného plánovania a stavebného poriadku (všeobecný stavebný úrad I.stupňa)

2. špeciálny stavebný úrad

    • pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
    • pre ochranu vôd

3. štátnej správy v ochrane životného prostredia

    • ochrana prírody a krajiny (vydáva súhlasy na výruby drevín)
    • ochrana ovzdušia (vydáva súhlasy na malé zdroje znečistenia)

4. sociálne služby


Spoločný obecný úrad má 13 zamestnancov (…zobraziť). Financovanie SOcÚ je zabezpečované z finančných prostriedkov poskytnutých štátom SR (dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy), príjmu od jednotlivých obcí združených v SOcÚ a výnosov zo správnych poplatkov (zaplatené na SOcÚ v súvislosti s činnosťou SOcÚ).