Špeciálny stavebný úrad

Od 1. januára 2003 vykonáva obec pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu § 120 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) pre miestne komunikácie a účelové komunikácie

Obec ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie:

 1. vykonáva rozhodovaciu činnosť, vrátane ukladania pokút podľa stavebného zákona, ako aj podľa osobitných predpisov,
 2. oznamuje stavebníkovi činnosť, že proti uskutočneniu drobnej stavebnej úpravy alebo udržiavacím prácam nemá námietky alebo mu určí, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu, alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia (§ 57 zákona),
 3. vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§ 54 až 67 zákona),
 4. vydáva povolenie na zmenu stavby pred dokončením (§ 68 zákona),
 5. vydáva rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia (§ 69 zákona),
 6. vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie (§ 78 až 82 zákona),
 7. vydáva časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby (§ 83 zákona),
 8. nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb (§ 88 až 93 zákona),
 9. nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia (§ 102 zákona),
 10. prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§ 105 až 107 zákona),
 11. vykonáva kontrolnú činnosť,
 12. zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104 zákona),
 13. nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 zákona),
 14. vedie evidenciu,
 15. zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému (§ 128 až 130 zákona),
 16. vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti špeciálneho stavebného úradu (§ 131 a 132 zákona),
 17. prešetruje petície a sťažnosti,
 18. prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
 19. vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti,
 20. zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa § 71 a nasl. Zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní,
 21. poskytuje informácie, podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Žiadosti týkajúce sa agendy špeciálneho stavebného úradu sa podávajú priamo na SOcÚ, Kollárova 8, Trnava. Pri podaní žiadosti musí byť uhradený správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. s správnych poplatkoch v hotovosti do pokladne SOcÚ alebo na účet SOcÚ.