Životné prostredie

Spoločný obecný úrad plní úlohy na úseku životného prostredia v oblastiach:

  • ochrany prírody a krajiny
  • vodného hospodárstva
  • ochrany ovzdušia
  • ochrany pred povodňami

Invázne druhy rastlín

Invázne druhy rastlín sú také druhy, ktoré na území Slovenska nemajú pôvodný areál rozšírenia. Boli najčastejšie dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a výsadieb začali rýchlo šíriť do okolia. V súčasnosti tvoria rozsiahle porasty, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach, na opustených priestranstvách. Niektoré sú známe ako alergény (zlatobyle, ambrózia palinolistá), iné vyvolávajú rôzne kožné poranenia (boľševník obrovský). Ich odstraňovanie je veľmi problematické, vyžaduje si systematické niekoľkoročné zásahy, často s nevyhnutným využitím herbicídov.

Medzi invázne druhy Slovenskej republiky patria tie nepôvodné druhy rastlín, ktoré sú zaradené v prílohe č. 2a vyhlášky č. 24/2003 Z. z. Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Je zakázané ich držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi. Vlastník, správca, užívateľ pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinný ich odstraňovať.

Upozorňujeme občanov, že pestovanie a rozširovanie inváznych druhov rastlín je porušením § 7 zákona 543/2002 Z.z. V správnom konaní môže orgán ochrany prírody za takéto konanie uložiť pokutu právnickým osobám do výšky 9 958,17 eura a fyzickým osobám do výšky 3319,39 eura.

Súhlas na výrub inváznych drevín sa, v zmysle § 47 ods. 4 písm. h) 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nevyžaduje, výrub je potrebné vykonávať mimo vegetačného obdobia, v termíne od 1. októbra do 31. marca.

Aktuálne zmapované rozšírenie inváznych druhov rastlín na Slovensku je možné pozrieť na stránke http://webgis.biomonitoring.sk.

Zdroj:Štátna ochrana prírody SR, http://www.sopsr.sk/invazne-web