Stavebný úrad

Obec ako stavebný úrad I. stupňa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

Obec na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku:

 1. vykonáva rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania pokút,
 2. vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§32 až 42 zákona),
 3. vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§54 až 70 zákona),
 4. vydáva rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia (§ 69 zákona),
 5. povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§71 až 74 zákona),
 6. vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby (§78 až 85 zákona),
 7. nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení (§86 až 94 zákona),
 8. rozhoduje o vyprataní stavby (§96 zákona),
 9. nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia (§102 zákona),
 10. prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§105 až 107 zákona),
 11. rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe (§134 až 135 zákona),
 12. vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§120 zákona).
 13. vykonáva kontrolnú činnosť,
 14. zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§98 až 104 zákona),
 15. nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb (§101 zákona),
 16. vedie evidenciu,
 17. zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému (§128 až 130 zákona),
 18. vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu (§131 a 132 zákona),
 19. prešetruje petície a sťažnosti,
 20. prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
 21. vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti,
 22. zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa §71 a nasl. Zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní,
 23. poskytuje informácie, podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Žiadosti týkajúce sa agendy stavebného úradu sa podávajú priamo na SOcÚ, Kollárova 8, Trnava. Žiadosti v zmysle §55 ods.2 zákona (ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác) sa podávajú priamo v obci, v územnom obvode ktorej sa stavba nachádza. Pri podaní žiadosti musí byť uhradený správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. s správnych poplatkoch v hotovosti do pokladne SOU alebo na účet SOÚ.