Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín – Boleráz

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Boleráz ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.03.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie Výst. č. BOL-124/2020 o vydanie súhlasu na výrub 8 ks borovice, 2 ks brezy a 100 ks tuje rastúcich na pozemku registra “C” parc. č.1400/10 v k. ú Boleráz z dôvodu rekonštrukcie cesty a mosta Boleráz Hlavná ul. – železničná stanica v mieste rastu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Boleráz.

(Tento príspevok bude odstránený 12.06.2020 13:42)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín – Dobrá Voda

Obec Dobrá Voda ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29.05.2020 začala konanie č. DVO-35/2020 o vydanie súhlasu na výrub 4 ks smreka rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 494/15 v k. ú Dobrá Voda z dôvodu poškodzovania nehnuteľnosti navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Dobrá Voda.

 

(Tento príspevok bude odstránený 10.06.2020 13:05)

1 2 3
scroll-top
Skip to content