Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Brestovany

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Brestovany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. BRE-212/2020 o vydanie súhlasu na výrub drevín 2 ks jedlej, rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 68/7 v k. ú.Malé Brestovany z dôvodu ohrozovania inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava aleb elektronicky do elektronickej schránky obce Brestovany.

(Tento príspevok bude odstránený 30.10.2020 08:55)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Boleráz

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Boleráz ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie Výst. č. BOL-270/2020 o vydanie súhlasu na výrub 3 ks smrek obyčajný rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 314/6 v k. ú Dobrá Voda z dôvodu poškodzovania chodníka a inžinierskych sietí a rekonštrukcie vodovodného potrubia v mieste rastu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Boleráz.

(Tento príspevok bude odstránený 30.10.2020 08:54)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Cífer

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1214/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra “C” parc. č. 326 v k. ú Cíferz dôvodu ” Padajú konáre, hlavne keď fúka vietor.”

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

(Tento príspevok bude odstránený 30.10.2020 08:53)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Dlhá

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dlhá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DLH-69/2020 o vydanie súhlasu na výrub – 1 ks smreka – rastúceho na pozemku registra “C” parc. č. 295/5 resp. 295/9 v katastrálnom území Borová z dôvodu ohrozovania inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dlhá.

(Tento príspevok bude odstránený 30.10.2020 08:52)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Vlčkovce

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Vlčkovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. VLC-172/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orecha – rastúceho na pozemku registra “C” parc. č. 63 v k. ú Vlčkovce z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Vlčkovce.

(Tento príspevok bude odstránený 30.10.2020 08:50)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Špačince

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Špačince ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. SPA-561/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha, rastúci na pozemku registra “C” parc. č. 2629/2 v k.ú Špačince z dôvodu zhoršujúceho a zdravotného stavu dreviny a ohrozenia cestnej premávky a priľahlej nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Špačince.

(Tento príspevok bude odstránený 30.10.2020 08:48)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Ružindol

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Ružindol ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. RUZ-219/2020 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks tuja, 1 ks čerešňa, 1 ks orech, 1 ks jedľa rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 542 v k.ú Ružindol z dôvodu výstavby rodinného domu na mieste rastu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Ružindol.

(Tento príspevok bude odstránený 30.10.2020 08:47)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Cífer

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1197/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks brezy previsnutej, 1 ks vŕby Matsudovej, 1 ks smreka pichľavého, 2 ks tuje západnej, 1 ks borovice čienej, 1 ks lipy malolistej, 1 ks agáta bieleho, 1 ks katalpy bignóniovitej a krovín – 3 m2 zlatovky previsnutej, 1 m2 prútnatca, 12 m2 ruže, 1 m2 bršlenu, 2 m2 imelovníka bieleho, 4 m2 vtáčieho zobu a 1 m2 ibišteka rastúce na pozemku registra “C” parc. č. 829 v k. ú Trnava z dôvodu ” Predmetné stomy rastú v priestore navrhovanej úpravy vnútrobloku Hospodárska – od Sládkovičovej po Študentskú. DVOR 1.”

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1198/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks vŕby Matsudovej, 1 ks smreka obyčajného, 1 ks tuje západnej, 1 ks lipy malolistej, 1 ks javora mliečneho, 3 ks topoľa čierneho a krovín – 2 + 2 m2 ruže, 1 m2 imelovníka bieleho, 3 m2 imelovníka, 2 + 2 m2 krušpánu vždyzeleného, a 1 m2 ivtáčieho zobu, 1 m2 dráču rastúce na pozemku registra “C” parc. č. 838/4 a 838/1 v k. ú Trnava z dôvodu ” Predmetné stomy rastú v priestore navrhovanej úpravy vnútrobloku Hospodárska – od Sládkovičovej po Študentskú. DVOR 2.”

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1199/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks smreka obyčajného, 1 ks tuje západnej, 2 ks lipy malolistej, 2 ks brestovca západného a krovín – 2 + 1 m2 krušpánu vždyzeleného, a 0,5 m2 vtáčieho zobu, 0,5 + 0,5 m2 zemolezu, 1 m2 vavrínovca lekárskeho a 2 m2 bazy čiernej rastúce na pozemku registra “C” parc. č. 841/1 a 841/2 v k. ú Trnava z dôvodu ” Predmetné stomy rastú v priestore navrhovanej úpravy vnútrobloku Hospodárska – od Sládkovičovej po Študentskú. DVOR 3.”

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1200/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 4 ks brezy previsnutej, 1 ks čerešne pílkatej, 1 ks smreka obyčajného, 3 ks tuje západnej, 1 ks borovice čienej, 1 ks jablone, 1 ks pajaseňa žliazkatého, 2 ks agáta bieleho, 1 ks sofory japonskej, 1 ks tujovca východného, 1 ks lipy, 2 ks orecha kráľovského, 3 ks slivka čerešňoplodá a krovín – 30 m2 imelovníka bieleho, vtáčieho zobu obyčajného, orgovánu obyčajného, 12 m2 vtáčieho zobu 20 m2 vtáčieho zobu obyčajného, orgovánu obyčajného, 1 m2 pohánkovca, 1 m2 krušpánu vždyzeleného, 4 m2 bazy čiernej, 1 m2 trojpuku drsného a 20 m2 tavoľníka van houteho rastúce na pozemku registra “C” parc. č. 843/1, 843/2, 845, 848 v k. ú Trnava z dôvodu ” Predmetné stomy rastú v priestore navrhovanej úpravy vnútrobloku Hospodárska – od Sládkovičovej po Študentskú. DVOR 4.”

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

(Tento príspevok bude odstránený 30.10.2020 08:45)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Voderady

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Voderady ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. VOD-350/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 6 ks smrekov obyčajných rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 266/1, 266/3 v k. ú Voderady z dôvodu “Dreviny sú v zlom zdravotnom stave a ich korene poškodzujú statiku kaštieľa, národnej kultúrnej pamiatky. Tiež hrozí ich pád na miestnu komunikáciu, čím môžu ohroziť život a ďalší majetok”.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Voderady.

(Tento príspevok bude odstránený 30.10.2020 08:43)

Spoločný obecný úrad je pre verejnosť z dôvodu zamedzenia šírenia Covid 19 do odvolania ZATVORENÝ

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD je pre verejnosť z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia Covid 19 do odvolania ZATVORENÝ.

Nové podanie bude možné podať na vrátnici Okresného úradu na Kollárovej 8 počas úradných hodín klientskeho centra. Správny poplatok bude spoplatnený dodatočne.

Vzory tlačív (žiadostí) nájdete na webovej stránke Spoločného obecného úradu: TU

Účastníci konaní budú vybavení vo vopred dohodnutom termíne po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom objednaní.

Úradné hodiny:
Pondelok 08.00 – 12.00
Streda 13.00 – 16.30
Piatok 08.00 – 12.00

Vaše otázky Vám v tomto čase zodpovieme telefonicky alebo e – mailom:

Bachratá Zuzana, Ing. +421 33 5564 345 bachrata@soutt.sk
Barteková Ingrid, Ing. +421 33 5564 391 bartekova@soutt.sk
Bobko Remenárová Silvia, JUDr. +421 33 5354 091 bobkoremenarova@soutt.sk
Gavenčiaková Mária, PhDr. +421 33 5564 710 gavenciakova@soutt.sk
Hudecová Michaela +421 33 5354 090 hudecova@soutt.sk
Mečírová Iveta, Mgr. +421 33 5354 091 mecirova@soutt.sk
Nemčeková Erika, Ing. +421 33 5564 402 nemcekova@soutt.sk
Púčiková Emília +421 33 5354 090 pucikova@soutt.sk
Slivová Gabriela, Ing. +421 33 5564 391 slivova@soutt.sk
Tomeková Andrea, Ing. +421 33 5564 345 tomekova@soutt.sk
Urbanová Katarína, Ing. +421 33 5354 092 urbanova@soutt.sk
Zsigraiová Daniela, Ing. arch. +421 33 5354 092 zsigraiova@soutt.sk
Pančík Július, Ing. +421 33 5564 402 pancik@soutt.sk

 

1 2 3 4
scroll-top
Skip to content