Invázne druhy rastlín

Invázne druhy rastlín sú také druhy, ktoré na území Slovenska nemajú pôvodný areál rozšírenia. Boli najčastejšie dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a výsadieb začali rýchlo šíriť do okolia. V súčasnosti tvoria rozsiahle porasty, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach, na opustených priestranstvách. Niektoré sú známe ako alergény (zlatobyle, ambrózia palinolistá), iné vyvolávajú rôzne kožné poranenia (boľševník obrovský). Ich odstraňovanie je veľmi problematické, vyžaduje si systematické niekoľkoročné zásahy, často s nevyhnutným využitím herbicídov.

Medzi invázne druhy Slovenskej republiky patria tie nepôvodné druhy rastlín, ktoré sú zaradené v prílohe č. 2a vyhlášky č. 24/2003 Z. z. Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Je zakázané ich držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi. Vlastník, správca, užívateľ pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinný ich odstraňovať.

Upozorňujeme občanov, že pestovanie a rozširovanie inváznych druhov rastlín je porušením § 7 zákona 543/2002 Z.z. V správnom konaní môže orgán ochrany prírody za takéto konanie uložiť pokutu právnickým osobám do výšky 9 958,17 eura a fyzickým osobám do výšky 3319,39 eura.

Súhlas na výrub inváznych drevín sa, v zmysle § 47 ods. 4 písm. h) 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nevyžaduje, výrub je potrebné vykonávať mimo vegetačného obdobia, v termíne od 1. októbra do 31. marca.

Aktuálne zmapované rozšírenie inváznych druhov rastlín na Slovensku je možné pozrieť na stránke http://webgis.biomonitoring.sk.

Zdroj:Štátna ochrana prírody SR, http://www.sopsr.sk/invazne-web


AMBRÓZIA PALINOLISTÁ
Jednoročná bylina, výška 20 – 150 cm, kvitne od augusta do októbra. Produkuje veľké množstvo ľahko klíčiacich semien, ktoré sú roznášané vetrom na veľké vzdialenosti. Nemá osobitné nároky na podmienky stanovištia. Rastie na rumoviskách, skládkach, železničných násypoch a na obrábaných poliach. Na Slovensku sa vyskytuje najmä v najteplejších oblastiach južného Slovenska.

POZOR! Rastlina je silný peľový alergén

Metódy odstraňovania – kosenie, vytrhávanie – realizovať opakovane v období pred kvitnutím druhu, aby sa zabránilo tvorbe a následnému rozšíreniu semien. Účinná je aj pastva oviec alebo dobytka. Zásahy je potrebné na lokalite opakovať niekoľko rokov po sebe, pretože sa v pôde môže nachádzať zásoba semien, ktoré klíčia postupne.


GLEJOVKA AMERICKÁ
Trváca bylina, dorastá až do výšky 2 metre. Kvitne od júna do augusta. Rozmnožuje sa semenami, ktoré sa pomocou páperia ľahko šíria vetrom aj rozrastaním plazivého podzemku a tvorbou nových bylí. Na Slovensku sa šíri najmä v južných oblastiach, popri poliach, viniciach, vodných tokoch a cestách.

POZOR! Rastlina je jedovatá.

Metódy odstraňovania – pravidelné vykopávanie, vytrhávanie, odstránenie podzemkov rastliny, kosenie niekoľkokrát ročne, aby sa rastlina oslabila. Ak je zrealizované len jedno kosenie za rok, musí byť v období pred kvitnutím druhu, aby sa zabránilo prípadnému vytvoreniu semien a tým aj ďalšieho rozšírenia druhu.


POHÁNKOVEC (KRÍDLATKA)
Trváca bylina s bohato rozkonárenými podzemkami, z ktorých vyrastajú jednotlivé byle. Dorastá až do výšky 3 metrov. Kvitne v auguste až septembri. Rozmnožuje sa predovšetkým podzemkami. Rastie najmä na opustených nevyužívaných miestach s narušenou vegetáciou, v okolí vodných tokov, ciest, železníc. Často vytvára rozsiahle husté porasty, pod ktorými už nedokážu existovať žiadne iné druhy rastlín. Vyskytuje sa na celom území Slovenska.

Metódy odstraňovania – účinný je najmä postrek porastov herbicídmi – napr. ROUNDAP, v čase kvitnutia druhu. Dôležité je, aby v danom roku nebolo predtým do porastu zasahované iným (mechanickým) spôsobom. PO aplikácii herbicídu sa porast skontroluje, či celý porast po postreku zhnedol a vyschol. Ak nie, je potrebné zásah zopakovať na ostávajúce zelené časti. Potom sa vyschnutý porast ponechá cez zimu premrznúť a na jar sa odstránia uschnuté časti rastlín. Pri menších porastoch sa využíva aj vykopávanie, kosenie alebo mulčovanie v čase pred kvitnutím rastlín, pričom je potrebné opakovať zásah viackrát ročne niekoľko rokov po sebe.


BOĽŠEVNÍK OBROVSKÝ
Dvojročná rastlina, dorastá až do výšky 2 – 5 metrov. Kvitne od júna do júla. Druh je aj samoopelivý, aj jedna osamotená rastlina dokáže vytvoriť semená vo veľkom množstve. Šíri sa predovšetkým semenami, ktoré dokážu v pôde prečkať roky. Na Slovensku sa vyskytuje najmä v severnejších častiach Slovenska od západu až po východ, kde sa vyskytuje najmä v okolí vodných tokov, na vlhších lúkach, okrajoch lesných porastov.
POZOR! V šťave v listoch a stonke rastlín sa nachádzajú látky spôsobujúce ťažké poleptania kože a vytvorenie vodnatých pľuzgierov.

Metódy odstraňovania – Vykopávanie, kedy je potrebné odstrániť predovšetkým hlavu koreňa (minimálne do hĺbky 20 cm). Kosenie alebo mulčovanie v období pred kvitnutím druhu, aby nedošlo k vytvoreniu semien. Zásah je potrebné v priebehu roka zopakovať. Pri odstraňovaní druhu sa využíva aj postrek herbicídom alebo sa porasty druhu najprv mechanicky odstránia a následne po opätovnom narastení rastliny sa postriekajú herbicídom.


NETÝKAVKA ŽLIAZKATÁ
Je to až 3 metre vysoká jednoročná bylina. Kvitne od júna do septembra. Rastie najčastejšie v okolí vodných tokov, na vlhších pôdach. Rozmnožuje sa predovšetkým semenami. ktoré rastlina tvorí vo veľkom množstve. Semená sú už pri najmenšom dotyku alebo pri silnejšom vetre vystreľované do okolia. Vyskytuje sa na celom území Slovenska.

Metódy odstraňovania – Vykopávanie, vytrhávanie, kosenie niekoľkokrát ročne, ktoré by malo byť zrealizované ešte pred kvitnutím rastlín, aby sa zabránilo tvorbe semien. V dostupných lokalitách sa môže využívať aj pastva dobytka. Využíva sa aj postrek porastu herbicídom. Účinný je aj kombinovaný spôsob, kedy sa porast najprv pokosí a nanovo narastené rastliny sa ešte v tom istom roku postriekajú herbicídom.


ZLATOBYĽ KANADSKÁ
Trváca rastlina dorastajúca do výšky 50 až 150 cm. Byle sú chlpaté. Kvitne v auguste až októbri. Rozmnožuje sa semenami (prevažne) a podzemkami, z ktorého vyrastajú nové rastliny. Rastie na opustených miestach, zarastajúcich pasienkoch, okolo polí, vodných tokov, ciest, železníc, v lesoch. Vyskytuje sa viac-menej na celom území Slovenska.
POZOR: Je to silný peľový alergén!
Metódy odstraňovania – Vykopávanie, vytrhávanie, kosenie alebo mulčovanie porastov zlatobyle v čase pred kvitnutím rastlín, aby sa zabránilo tvorbe a následnému rozšíreniu semien. Ostrek porastov herbicídom alebo kombináciou a kosenia a následného postriekania herbicídom, keď rastliny opätovne vyrastú po pokosení. Všetky zásahy je potrebné opakovať niekoľko rokov za sebou!


ZLATOBYĽ OBROVSKÁ
Trváca rastlina dorastajúca do výšky 50 až 250 cm. Byle sú holé. Kvitne v auguste až októbri. Rozmnožuje sa semenami (prevažne) a podzemkami, z ktorého vyrastajú nové rastliny. Rastie na opustených miestach, zarastajúcich pasienkoch, okolo polí, vodných tokov, ciest, železníc, v lesoch. Vyskytuje sa viac-menej na celom území Slovenska.
POZOR: Je to silný peľový alergén!
Metódy odstraňovania – Vykopávanie, vytrhávanie, kosenie alebo mulčovanie porastov zlatobyle v čase pred kvitnutím rastlín, aby sa zabránilo tvorbe a následnému rozšíreniu semien. Ostrek porastov herbicídom alebo kombináciou a kosenia a následného postriekania herbicídom, keď rastliny opätovne vyrastú po pokosení. Všetky zásahy je potrebné opakovať niekoľko rokov za sebou!


PAJASEŇ ŽLIAZKATÝ
Pajaseň žliazkatý je dvojdomá drevina, ktorá dorastá do výšky 20 až 25 metrov. Kvety sa vytvárajú v júni až auguste. Je nenáročný na podmienky, tolerantný voči suchu a soliam v pôde. V prvom roku života môže dorásť až do výšky 2 metrov. Šíri sa semenami, ktoré sú vetrom roznášané na väčšie vzdialenosti a vytváraním veľkého množstva koreňových výmladkov, z ktorých vyrastú nové stromy. V súčasnosti sa najmä na južnom Slovensku masovo vyskytuje v lesných porastoch, popri cestách, na nevyužívaných plochách ale aj v okolí vodných tokov.
POZOR: V koreňoch, v listoch drevín sa nachádzajú látky spôsobujúce citlivým jedincom kožné problémy! Do pôdy vylučuje koreňmi látky, ktoré bránia rastu iných druhov drevín!
Metódy odstraňovania – Pri tomto druhu je zakázané jeho výlučne odstraňovanie výrubom! Použiť injekčnú metódu – Je potrebné vyvŕtať do stojaceho stromu každých 7,5 cm obvodu kmeňa diery, do ktorých sa aplikuje herbicíd – napr. ROUNDAP. Najvhodnejší termín aplikácie je júl až september za suchého počasia, kedy sa herbicíd po aplikácii rýchlo vstrebáva do dreva. Takto ošetrené jedince sa ponechávajú aspoň 2 roky, kým úplne vyschnú a až následne sa po úplnom vyschnutí môžu vypíliť.


KUSTOVNICA CUDZIA
Ker dorastá do výšky 250 cm. Kvitne v júli až auguste. Druh nie je náročný na pôdu a vlhkosť. Rozširuje sa najmä prevísajúcimi konármi, ktoré ľahko zakoreňujú a tvorí husté krovité porasty. Šíri sa aj semenami, ktoré roznášajú vtáky, požierajúce plody druhu. Šíri sa najmä v južných okresoch Slovenska, kde vytvára porasty v okolí ciest, na opustených nevyužívaných pozemkoch, svahoch, násypoch.
POZOR: Semená alebo sadenice tohto druhu sú často ponúkané ako rastliny goji.
Metódy odstraňovania – Vykopávanie, vytrhávanie, kosenie alebo mulčovanie pred kvitnutím (najneskôr v čase kvitnutia druhu). Reznú plochu je potrebné natrieť herbicídom, aby sa obmedzilo zmladzovanie druhu. Používa sa aj postrek celej rastliny herbicídom.


BEZTVAREC KROVITÝ
Ker dorastajúci do výšky 1 až 4 metre. Kvitne v júni až júli. Ide o rýchlo rastúci ker. Znáša sucho, nízke úhrny zrážok a menej výživné pôdy. Rozmnožuje sa najmä odrezkami, ale aj semenami. Ľahko zakoreňuje aj z malého odrezka z konára alebo z kúska koreňa v pôde a tým dokáže rýchlo zabrať veľkú plochu. Rozširuje sa v okolí vodných tokov, kde tvorí rozsiahle porasty, tiež v okolí polí popri cestách. Je rozšírený hlavne v teplejších častiach Slovenska.
Metódy odstraňovania – Nestačí len výrub dreviny, je potrebná aplikácia herbicídu priamo na reznú plochu hneď po výrube. Využíva sa aj postrek celej rastliny herbicídom.


JAVOROVEC JASEŇOLISTÝ
Drevina dosahuje výšku do 20 metrov. Kvitne v apríli až máji. Šíri sa semenami aj koreňovými výmladkami. Nachádza sa najmä v južných častiach Slovenska, v okolí vodných tokov, v lesoch ale aj na nevyužívaných plochách.
Metódy odstraňovania – výrub, s následnou aplikácia herbicídu na čerstvú reznú plochu. Vhodná je aj injekčná metóda – vyvŕtať do stojaceho stromu každých 7,5 cm obvodu kmeňa diery, do ktorých sa aplikuje herbicíd – napr. ROUNDAP. Najvhodnejší termín aplikácie je júl až september za suchého počasia, kedy sa herbicíd po aplikácii rýchlo vstrebáva do dreva. Takto ošetrené jedince sa ponechávajú aspoň 2 roky, kým úplne vyschnú výrub po úplnom vyschnutí.


Print Friendly, PDF & Email
scroll-top
Skip to content