Na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy sa v roku 2003 spojilo 38 obcí okresu Trnava a vytvorili Spoločný obecný úrad, so sídlom v budove Okresného úradu Trnava (Kollárova 8). Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov a majetkoprávnych vzťahoch týkajúcich sa SOcÚ je starosta obce Malženice – Miroslav Macko. Prednostkou SOcÚ je od začiatku jeho činnosti Ing. Erika Nemčeková. Postupne do SOcÚ pristúpili obce Dolné Dubové, Horné Dubové, Naháč a Horná Krupá. Dnes SOcÚ Malženice združuje v oblasti prenesených kompetencií  42 obcí okresu Trnava.

SOcÚ združuje 42 obcí, počet obyvateľov 54 418 ku 31.12.2014, najväčšou obcou je obec Cífer a má 4 216 obyvateľov a najmenšou obcou je obec Dlhá a má 444 obyvateľov.

Spoločný obecný úrad Malženice so sídlom v Trnave zabezpečuje výkon úloh za obce, v oblastiach preneseného výkonu štátnej správy:

  • na úseku územného plánovania a stavebného poriadku (všeobecný stavebný úrad I.stupňa)
  • špeciálny stavebný úrad

a.) pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
b.) pre ochranu vôd

  • štátnej správy v ochrane životného prostredia

a.) ochrana prírody a krajiny (vydáva súhlasy na výruby drevín)
b.) ochrana ovzdušia (vydáva súhlasy na malé zdroje znečistenia)

  • sociálne služby

Spoločný obecný úrad má 12 zamestnancov. Financovanie SOcÚ je zabezpečované z finančných prostriedkov poskytnutých štátom SR (dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy), príjmu od jednotlivých obcí združených v SOcÚ a výnosov zo správnych poplatkov (zaplatené na SOcÚ v súvislosti s činnosťou SOcÚ).

Print Friendly, PDF & Email
scroll-top
Skip to content