Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29.07.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-808/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks smreka strieborného rastúceho na pozemku registra “C” parc. č. 1079/1 v k. ú Cífer z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.08.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-813/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orech, 1 ks višňa a 1 ks borovica rastúcich na ulici Hospodárskej č.72 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 2535/1 v k. ú Trnava z dôvodu ” Súhlas na výrub stromu žiadame na podnet pani Kornélii Jánoškovej, bytom Hospodársky 72, Trnava. Pani Jánošíková uvádza ako dôvod výrubu, že orech a višňa je mohutný strom a vytláča v priestore susedné dreviny. Borovica rastie veľmi blízko bytového domu a konáre sú v oknách.”

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.08.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-823/2020 o vydanie súhlasu na výrub krov – Ligustrum obv. 20 m2 rastúcich na ulici Veternej č. 34 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 5292/17 v k. ú Trnava z dôvodu ” Súhlas na výrub stromu žiadame z dôvodu, že kry rastú pri oplotení stojiska ako zelená plocha na oddelenie pohl’adovej časti od stojiska. Viac ako polovica krov je suchá a nepiní svoj účel. Dôvodom sú hlavne premnožené hlodavce, ktoré sa skrývajú pod krami a situácia s potkannni je v súčasnosti v kritickom stave.

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.08.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-822/2020 o vydanie súhlasu na výrub krov – Ligustrum obv. 15 m2 rastúcich na ulici G. Goliana č. 56 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 8399/80 v k. ú Trnava z dôvodu ” Súhlas na výrub stromu žiadame z dôvodu, že kry rastú pri oplotení stojiska ako zelená plocha na oddelenie pohl’adovej časti od stojiska. Viac ako polovica krov je suchá a nepiní svoj účel. Dôvodom sú hlavne premnožené hlodavce, ktoré sa skrývajú pod krami a situácia s potkannni je v súčasnosti v kritickom stave.”

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.08.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-821/2020 o vydanie súhlasu na výrub krov – Ligustrum obv. 25 m2 rastúcich na ulici J. G. Tajovského č. 3 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 1635/82 v k. ú Trnava z dôvodu ” Súhlas na výrub stromu žiadame z dôvodu, že kry rastú pri oplotení stojiska ako zelená plocha na oddelenie pohl’adovej časti od stojiska. Viac ako polovica krov je suchá a nepiní svoj účel. Dôvodom sú hlavne premnožené hlodavce, ktoré sa skrývajú pod krami a situácia s potkannni je v súčasnosti v kritickom stave.”

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.08.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-820/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromu – Ulmis leavis rastúci na ulici Hajdóczyho č. 8 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 5422/01 v k. ú Trnava z dôvodu ” Súhlas na výrub stromu žiadame z dôvodu, že strom rastie v blízkosti chodníka pre peších a je naklonený smerom na jeho trasu. Drevina má polámané kostrové konáre a na báze kmeňa ako aj na kmeni je viditeľné poškodenie.”

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.08.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-819/2020 o vydanie súhlasu na výrub krov – Ligustrum obv. 12 m2 a berberis, juniperus, obv. 10 m2 rastúcich na ulici Mozartovej č. 21 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 1635/82 v k. ú Trnava z dôvodu ” Súhlas na výrub stromu žiadame z dôvodu, že kry rastú pri oplotení stojiska ako zelená plocha na oddelenie pohl’adovej časti od stojiska. Viac ako polovica krov je suchá a nepiní svoj účel. Dôvodom sú hlavne premnožené hlodavce, ktoré sa skrývajú pod krami a situácia s potkannni je v súčasnosti v kritickom stave”

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.08.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-818/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks javora rastúceho na ulici Tajovského č. 10 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 1635/82 v k. ú Trnava z dôvodu ” Súhlas na výrub stromu žiadame na základe podnetu pána Štefana Malovca, bytom Tajovského č. 10, Trnava. Pán Malovec uvádza ako dôvod výrubu, že strom je v dobrom zdravotnom stave a nerastie ani v tesnej blízkosti bytového domu, ale jeho rozrastená koruna zasahuje až do 80 cm od fasády bytového domu. Pri vetre sa konáre dotýkajú parapetných dosiek. Mohutná koruna zabranuje vnikaniu svetla do bytov. V strome hniezdia aj holuby, ktoré znečistujú autá parkujúce priamo pod stromom. V žiadosti sú podpisy obyvatel’ov bytového domu”

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.08.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-817/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks orech rastúcich na ulici T Vansovej č. 30 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 8767/13 v k. ú Trnava z dôvodu ” Súhlas na výrub stromu žiadame na základe podnetu pani Oľgy Chmelárovej, bytom T Vansovej č. 30, Trnava. Pani Chmelárová uvádza ako dôvod výrubu, že oba stromy sú staré, rodia málo plodov, ktoré sú poškodené. Priestor pred bytovým domom je veľmi hustý a tmavý. Odstránením drevín sa presvetlí priestor pred domom.”

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.08.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-816/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks borovica a 1 ks breza rastúcich na ulici V. Clementisa č. 18 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 5671/6 v k. ú Trnava z dôvodu ” Súhlas na výrub stromu žiadame na základe podnetu pani Zuzany Prokopovej, bytom V. Clementisa č. 18, Trnava. Pani Prokopová uvádza ako dôvod výrubu, že borovica neustále znečisťuje okná a parapety živicou a susednému balkónu tieni. Breza pri nárazoch vetra búcha do krajných okien.”

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.08.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-814/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks ihličnatý strom rastúcich na ulici Hospodárskej č.95 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 2535/1 v k. ú Trnava z dôvodu ” Súhlas na výrub stromu žiadame na základe podnetu zástupcov vlastníkov bytov pani Oľgy Greguškovej, bytom Hospodárska 95, Trnava. Pani Gregušková uvádza ako dôvod výrubu, že drevina zasahuje do okien vlastníkov bytov. Drevina spôsobuje znečisťovanie vonkajšieho schodiska.”

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.08.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-813/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orech, 1 ks višňa a 1 ks borovica rastúcich na ulici Hospodárskej č.72 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 2535/1 v k. ú Trnava z dôvodu ” Súhlas na výrub stromu žiadame na podnet pani Kornélii Jánoškovej, bytom Hospodársky 72, Trnava. Pani Jánošíková uvádza ako dôvod výrubu, že orech a višňa je mohutný strom a vytláča v priestore susedné dreviny. Borovica rastie veľmi blízko bytového domu a konáre sú v oknách.

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 04.08.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-840/2020 o vydanie súhlasu na výrub krov – Ligustrum ovalifolium obv. 5 m2 rastúcich na ulici Čajkovského č. 53 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 1635/49 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv. 10m 2 rastúcich na ulici Čajkovského č. 25 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 1635/57 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv.12 m2 rastúcich na ulici Botanickej č. 8 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 1635/189 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv. 4 m2 rastúcich na ulici L. Van Beethovena 23 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 1635/96 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv. 12 m2 rastúcich na ulici Botanická č. 11 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 1635/102 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv. 5 m2 rastúcich na ulici L. Van Beethovena č. 17 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 1635/96 v k. ú Trnava, , Ligustrum ovalifolium obv. 26 m2 rastúcich na ulici L. Van Beethovena č. 11 v Trnavena pozemku registra “C” parc. č. 1635/96 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv. 12 m2 rastúcich na ulici L. Van Beethovena č. 7 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 1635/107 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv. 14 m2 rastúcich na ulici Šafárikovej č. 9 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 1635/24 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv. 12 m2 rastúcich na ulici Šafárikovej č. 15 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 1635/24 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv.7 m2 rastúcich na ulici Botanickej č. 55 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 1636/1v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv. 21 m2 rastúcich na ulici Mozartovej č. 10 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 1635/82 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv.11 m2 rastúcich na ulici G. Dusíka č. 60 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 1501/1 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv.11 m2 rastúcich na ulici K. Mahra č. 6 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 1502/1 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv.10 m2 rastúcich na ulici Lomonosova č. 3 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 1502/1 v k. ú Trnava, z dôvodu ” Kríky vtáčí zob (Ligustrum ovalifolium) vo výške drevín nad 1m – navrhované na odstránenie rastú okolo pletivových oplotení pôvodných stojísk pre nadzemné kontajnery na komunálny odpad. Oplotenie vrátane predmetnych kríkov bude odstránené po vybudovaní nových stojísk pre polopodzemné kontajnery na komunálny odpad.”

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo do elektronickej schránky Obce Cífer.

 

(Tento príspevok bude odstránený 12.08.2020 12:57)

Print Friendly, PDF & Email
scroll-top
Skip to content