Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Košolná ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.09.2020 začala na základe žiadosti Obce Suchá nad Parnou konanie č. KOS-84/2020 o vydanie súhlasu na výrub 8 ks javora, 2 ks jelše, 2 ks agáta, 1 ks orecha, rastúcich na pozemku parc. č. 174/1 a 229 v k. ú. Suchá nad Parnou z dôvodu výstavby multifunkčného ihriska.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Košolná.

(Tento príspevok bude odstránený 23.09.2020 10:47)

Print Friendly, PDF & Email
scroll-top
Skip to content