Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-325/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jedle, – rastúcej na pozemku registra “C” parc. č. 461/11 v k. ú Dolná Krupá z dôvodu “Strom prerastá do elektrického vedia, prekáža chodcom, bráni výhľadu na cestu pri vychádzaní autom, suché konáre treba každoročne odstraňovať.”

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dolná Krupá.

(Tento príspevok bude odstránený 23.09.2020 10:44)

Print Friendly, PDF & Email
scroll-top
Skip to content