Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dobrá Voda ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.09.2020 začala konanie č. DVO-64/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jaseňa a krovitých porastov na ploche 600 m2 rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 82/1 v k. ú Dobrá Voda z dôvodu vyčistenia pozemku od náletových drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Dobrá Voda.

(Tento príspevok bude odstránený 23.09.2020 10:46)

Print Friendly, PDF & Email
scroll-top
Skip to content