Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1025/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks smreka ,rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 1022/1 v k. ú Cífer z dôvodu ” Dvíhanie múrov na plote a základu domu”.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

(Tento príspevok bude odstránený 23.09.2020 10:43)

Print Friendly, PDF & Email
scroll-top
Skip to content