Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín č. Výst. DKR-176/2023

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.9.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-176/2023 o vydanie súhlasu na výrub 5 ks orechov, 1 ks gaštana, 1 ks agátu a 1 ks jarabiny rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 172/1 v k. ú. Horné Dubové, z dôvodu “Nová výsadba. Projekt zelenej infraštruktúry.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dolná Krupá.

(Dátum zvesenia: 27.09.2023 10:40)