⇒ SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD FUNGUJE V OBMEDZENOM REŽIME

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu a uznesenie vlády č. 804/2020 zo 16. decembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020 bude Spoločný obecný úrad fungovať až do odvolania v obmedzenom režime.

Realizovanie osobných podaní občanmi je možné výlučne vo vestibule okresného úradu v stránkových hodinách klientskeho centra, t.j. v pracovných dňoch od 08:00 do 12:00.

V dňoch 08.02.2020 – 12.02.2020 bude Spoločný obecný úrad ZATVORENÝ.

Prosíme o prednostné využívanie telefonickej, elektronickej a písomnej komunikácie. Písomné podania budú akceptované v listinnej alebo v elektronickej podobe. Podanie podané v elektronickej podobe bez autorizácie je potrebné do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

Vzory tlačív (žiadostí) nájdete na webovej stránke Spoločného obecného úradu: TU

Kontakty:

Bachratá Zuzana, Ing. +421 33 5564 345 bachrata@soutt.sk
Barteková Ingrid, Ing. +421 33 5564 391 bartekova@soutt.sk
Bobko Remenárová Silvia, JUDr. +421 33 5354 091 bobkoremenarova@soutt.sk
Gavenčiaková Mária, PhDr. +421 33 5564 710 gavenciakova@soutt.sk
Hudecová Michaela +421 33 5354 090 hudecova@soutt.sk
Mečírová Iveta, Mgr. +421 33 5354 091 mecirova@soutt.sk
Nemčeková Erika, Ing. +421 33 5564 402 nemcekova@soutt.sk
Púčiková Emília +421 33 5354 090 pucikova@soutt.sk
Slivová Gabriela, Ing. +421 33 5564 391 slivova@soutt.sk
Tomeková Andrea, Ing. +421 33 5564 345 tomekova@soutt.sk
Urbanová Katarína, Ing. +421 33 5354 092 urbanova@soutt.sk
Zsigraiová Daniela, Ing. arch. +421 33 5354 092 zsigraiova@soutt.sk
Pančík Július, Ing. +421 33 5564 402 pancik@soutt.sk
scroll-top
Skip to content