Dekapitácia stromov je porušením zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý zakazuje stromy poškodzovať. Poškodenie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie. V správnom konaní Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa za takéto konanie ukladajú vysoké pokuty.

Každý kto vykoná dekapitáciu stromu koná v rozpore so zákonom! Dekapitácia strom nevratne devastačne poškodzuje. Vždy predstavuje neopodstatnený, technologicky chybný a neetický zásah do živého organizmu.

 Informačný leták o dekapitacii stromov