Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Vlčkovce

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Vlčkovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. VLC-172/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orecha – rastúceho na pozemku registra “C” parc. č. 63 v k. ú Vlčkovce z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Vlčkovce.

(Tento príspevok bude odstránený 30.10.2020 08:50)

scroll-top
Skip to content