Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Cífer

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1214/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra “C” parc. č. 326 v k. ú Cíferz dôvodu ” Padajú konáre, hlavne keď fúka vietor.”

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

(Tento príspevok bude odstránený 30.10.2020 08:53)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Cífer

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1197/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks brezy previsnutej, 1 ks vŕby Matsudovej, 1 ks smreka pichľavého, 2 ks tuje západnej, 1 ks borovice čienej, 1 ks lipy malolistej, 1 ks agáta bieleho, 1 ks katalpy bignóniovitej a krovín – 3 m2 zlatovky previsnutej, 1 m2 prútnatca, 12 m2 ruže, 1 m2 bršlenu, 2 m2 imelovníka bieleho, 4 m2 vtáčieho zobu a 1 m2 ibišteka rastúce na pozemku registra “C” parc. č. 829 v k. ú Trnava z dôvodu ” Predmetné stomy rastú v priestore navrhovanej úpravy vnútrobloku Hospodárska – od Sládkovičovej po Študentskú. DVOR 1.”

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1198/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks vŕby Matsudovej, 1 ks smreka obyčajného, 1 ks tuje západnej, 1 ks lipy malolistej, 1 ks javora mliečneho, 3 ks topoľa čierneho a krovín – 2 + 2 m2 ruže, 1 m2 imelovníka bieleho, 3 m2 imelovníka, 2 + 2 m2 krušpánu vždyzeleného, a 1 m2 ivtáčieho zobu, 1 m2 dráču rastúce na pozemku registra “C” parc. č. 838/4 a 838/1 v k. ú Trnava z dôvodu ” Predmetné stomy rastú v priestore navrhovanej úpravy vnútrobloku Hospodárska – od Sládkovičovej po Študentskú. DVOR 2.”

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1199/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks smreka obyčajného, 1 ks tuje západnej, 2 ks lipy malolistej, 2 ks brestovca západného a krovín – 2 + 1 m2 krušpánu vždyzeleného, a 0,5 m2 vtáčieho zobu, 0,5 + 0,5 m2 zemolezu, 1 m2 vavrínovca lekárskeho a 2 m2 bazy čiernej rastúce na pozemku registra “C” parc. č. 841/1 a 841/2 v k. ú Trnava z dôvodu ” Predmetné stomy rastú v priestore navrhovanej úpravy vnútrobloku Hospodárska – od Sládkovičovej po Študentskú. DVOR 3.”

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1200/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 4 ks brezy previsnutej, 1 ks čerešne pílkatej, 1 ks smreka obyčajného, 3 ks tuje západnej, 1 ks borovice čienej, 1 ks jablone, 1 ks pajaseňa žliazkatého, 2 ks agáta bieleho, 1 ks sofory japonskej, 1 ks tujovca východného, 1 ks lipy, 2 ks orecha kráľovského, 3 ks slivka čerešňoplodá a krovín – 30 m2 imelovníka bieleho, vtáčieho zobu obyčajného, orgovánu obyčajného, 12 m2 vtáčieho zobu 20 m2 vtáčieho zobu obyčajného, orgovánu obyčajného, 1 m2 pohánkovca, 1 m2 krušpánu vždyzeleného, 4 m2 bazy čiernej, 1 m2 trojpuku drsného a 20 m2 tavoľníka van houteho rastúce na pozemku registra “C” parc. č. 843/1, 843/2, 845, 848 v k. ú Trnava z dôvodu ” Predmetné stomy rastú v priestore navrhovanej úpravy vnútrobloku Hospodárska – od Sládkovičovej po Študentskú. DVOR 4.”

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

(Tento príspevok bude odstránený 30.10.2020 08:45)

scroll-top
Skip to content