Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Cífer

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.07.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-729/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks ihličnatý strom rastúci na ul. Beethovenova . 17, v Trnave, na pozemkoch registra “C” parc. č. 1635/116 v k. ú Trnava z dôvodu ” Strom jr už stále naklonený. Pri budovaní odvodňovacieho systému boli uskutočnené výkopové práce, pri ktorých prišlo k narušeniu koreňového systému stromu. Korene sú nad povrchom zeme”.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.07.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-770/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks pagaštan konský rastúci na Cintoríne T. Vansovej v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 2537/1 v k. ú Trnava z dôvodu ” Strom svojim koreňovým systémom poškodzuje hrobové príslušenstvo, čím nájomcovi vzniká škoda, ktorú si bude uplatňovať od prevádzkovateľa pohrebiska.”

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

(Tento príspevok bude odstránený 17.07.2020 09:13)

scroll-top
Skip to content