v súlade s § 35 ods. 2, § 42 ods. 6, § 58a ods. 3 a § 69 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súvislosti so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)

Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ – obce Trstín – Bíňovce – Horná Krupá – Dolná Krupá – Trnava – územné konanie

Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

Sprievodný list + žiadosť: Zverejnenie informácie o podaní žiadosti

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania:  Oznámenie o začatí konania – Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ – obce Trstín – Bíňovce – Horná Krupá – Dolná Krupá – Trnava

Situačný výkres: situácia

IBV Pri Parnej (Podolky VI), Biely Kostol – RENTAZ s.r.o. – Stavebné konanie

 

Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia na objekty:

SO 02 Káblový distribučný rozvod NN
SO 02.1 Káblové prípojky NN – odberateľská časť
SO 03 Verejné osvetlenie
SO 04 Káblová 22 kV prípojka VN
SO 05 Distribučná trafostanica
SO 08 Plynovod
SO 12 Sadové úpravy

Sprievodný list: Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia IBV

Žiadosť: RENTAZ – IBV

 

Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia na objekt:

SO-01 Komunikácie

Sprievodný list: Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia SO 01

Žiadosť: RENTAZ – pozemné komunikácie

1 2
scroll-top
Skip to content