Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Šúrovce

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šúrovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. SUR-171/2020 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks orecha rastúceho v katastrálnom území Veľké Šúrovce I. na pozemku registra “C” parc. č. 289/12 z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Šúrovce.

(Tento príspevok bude odstránený 24.09.2020 16:12)

scroll-top
Skip to content