Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Košolná

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Košolná ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.09.2020 začala na základe žiadosti Obce Suchá nad Parnou konanie č. KOS-84/2020 o vydanie súhlasu na výrub 8 ks javora, 2 ks jelše, 2 ks agáta, 1 ks orecha, rastúcich na pozemku parc. č. 174/1 a 229 v k. ú. Suchá nad Parnou z dôvodu výstavby multifunkčného ihriska.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Košolná.

(Tento príspevok bude odstránený 23.09.2020 10:47)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Dobrá Voda

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dobrá Voda ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.09.2020 začala konanie č. DVO-64/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jaseňa a krovitých porastov na ploche 600 m2 rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 82/1 v k. ú Dobrá Voda z dôvodu vyčistenia pozemku od náletových drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Dobrá Voda.

(Tento príspevok bude odstránený 23.09.2020 10:46)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Horné Dubové

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. HDU-30/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka rastúceho na pozemku registra “C” parc. č. 219/2 v k. ú Horné Dubové z dôvodu ” Strom do 2/3 s vyschnutými konármi. Horná časť dosahuje k domu a poškodzuje strechu a bok domu,”.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Dubové.

(Tento príspevok bude odstránený 23.09.2020 10:45)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Dolná Krupá

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-325/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jedle, – rastúcej na pozemku registra “C” parc. č. 461/11 v k. ú Dolná Krupá z dôvodu “Strom prerastá do elektrického vedia, prekáža chodcom, bráni výhľadu na cestu pri vychádzaní autom, suché konáre treba každoročne odstraňovať.”

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dolná Krupá.

(Tento príspevok bude odstránený 23.09.2020 10:44)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Cífer

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1025/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks smreka ,rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 1022/1 v k. ú Cífer z dôvodu ” Dvíhanie múrov na plote a základu domu”.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

(Tento príspevok bude odstránený 23.09.2020 10:43)

scroll-top
Skip to content