Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Cífer

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1021/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks Acer platanoides “Globosum” – rastúca na ulici Študentská č. 9 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 8743/1 v k. ú Trnava z dôvodu ” Súhlas na výrub stromu žiadame z dôvodu, že drevina má viditeľne poškodený kmeň. Báza kmeňa je poškodená do takej miery, že cez kmeň je vidiet’ na druhú stranu. Koruna postupne chradne, ale pri obhliadke bola v plnom zalistení.”

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1020/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – ligustrum 20 m2 – rastúce na ulici Saleziánska č. 52 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 5309/2 v k. ú Trnava z dôvodu ” Súhlas na výrub stromu žiadame z dôvodu, že listnaté kry boli vysadené ako pohľadová clona na kontajnerové stojisko. V kroch majú úkryt potkany, ktoré sa ťažko deratizujú a rozširujú sa do okolia. Kry rastú hned’ vel’a frekventovanej cesty a z pohl’adu vodičov ako aj chodcov je premávka neprehl’adná, nakoľko je rozhl’ad do strán minimálny. Kry sú prerastené a v rámci bezpečnosti obyvatel’ov žiadame o výrub krov v okolí stojiska.”

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1019/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks jarabina vtáčia – rastúca na ulici Rybníková v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 3546/1 v k. ú Trnava z dôvodu ” Súhlas na výrub stromu žiadame z dôvodu, že strom rastie pri bytovom dome a jeho stav sa zhoršuje. V súčasnosti je polovica koruny vyschnutá. Na drevine nie sú viditel’né poškodenia ani dutiny.”

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1018/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks lipa malolistá – rastúca na ulici Rybníková v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 3546/1 v k. ú Trnava z dôvodu ” Súhlas na výrub stromu žiadame z dóvodu, že drevina rastie v zelenom páse na parkovisku. Z lipy sa odlamujú suché konáre, ktoré môžu spôsobit’ škodu na majetku. Strom je v súčasnosti na 40% preschnutý a jeho zdravotný stav sa postupom času zhoršuje. Na drevine nie sú viditel’né poškodenie ani dutiny.”

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1017/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks acer platanoides – rastúci na ulici Šafárikova č. 10 v Trnave, na pozemku registra “C” parc. č. 1635/24 v k. ú Trnava z dôvodu ” Súhlas na výrub stromu žiadame z dôvodu, že strom rastie v zelenom páse medzi parkoviskom a cestou. Javor rastie ako dvojkmeň od výšky 1,2 m. Pri silnejších vetroch sú obe časti koruny v protichodnom pohybe, čo spôsobuje pnutie dreviny. Drevina pri kontrole vykazovala známky rednutia koruny. Iné poškodenia na drevine neboli viditeľné.”

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

(Tento príspevok bude odstránený 22.09.2020 10:08)

scroll-top
Skip to content