Spoločný obecný úrad plní úlohy na úseku životného prostredia v oblastiach:
– ochrany prírody a krajiny
– vodného hospodárstva
– ochrany ovzdušia
– ochrany pred povodňami