Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Jaslovské Bohunice

Účastníkom konania je podľa zákona aj fyzická osoba, občianska iniciatíva alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ktorá spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona.

Určená lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je päť pracovných dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.soutt.sk.

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: mecirova@soutt.sk

VÝST. JBO-199-2018

(Tento príspevok bude odstránený 26.10.2018 07:47)

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho pojednávania – Oddychová zóna Panské diely, Jaslovské Bohunice