Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Horné Orešany

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.6.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-136/2017 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a krovín – rastúcich na pozemkoch registra “C” parc. č. 886/1, 886/3, 886/2, 887/2, 887/4, 870/2, 870/3, 870/5, 720/3, 720/4, registra “E” parc. č. 714/10, 714/11, 714/12, 714/13, 714/14, 714/15, 714/16, 714/17, 714/18, 888, 885, 721, 722, 720/1, 720/2, 751, 755, 756, 757, 758, 759, 761/1, 761/2 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu prípravy pozemkov na výsadbu vinice.

Účastníkom konania je podľa zákona aj fyzická osoba, občianska iniciatíva alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ktorá spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona.

Určená lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je päť pracovných dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.soutt.sk.

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: mecirova@soutt.sk

(Tento príspevok bude odstránený 31.08.2017 23:59)