v súlade s § 35 ods. 2, § 42 ods. 6, § 58a ods. 3 a § 69 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súvislosti so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)

Pavlice, CKN 1479, rekonštrukcia miestnej komunikácie, Benák Martin

OBEC PAVLICE

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst.PAV-2/2019/Mg-4     v Trnave dňa 29.01.2019  
Vybavuje: Ing. arch. Štefan Magula    

 

   
Tel.: 53 54 092  
e-mail: magula@soutt.sk        

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

 

Martin Benák, nar. 05.06.1980, Sladovnícka 4, 917 01 Trnava

(ďalej len “stavebník”) dňa 21.01.2019 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby:

 Rekonštrukcia miestnej komunikácie 

na pozemku register “C” parc. č. 1479 v katastrálnom území Pavlice v obci Pavlice. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Obec Pavlice, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “cestný zákon”), oznamuje podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhnutej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky podať do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Spoločnom obecnom úrade v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava (úradné dni: Po 8:00-12:00, 12:30-15:30; St 8:00-12:00, 12:30-16:30; Pia 8:00-12:00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

 

Ivana Stachová starostka obce Pavlice

 

Doručí sa:

  1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou – oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Pavlice.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto oznámenia.

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (obec Pavlice), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku. Vyvesenie oznámenia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

 

 

 

      ————–                                                                    —————

vyvesené dňa                                                              zvesené dňa

podpis, pečiatka                                                         podpis, pečiatka

 

 

 

Na vedomie:

1. Martin Benák, Sladovnícka súp. č. 4, 917 01 Trnava

2. Miroslav Dobiš

3. František Potisk

4. Anna Potisková

5. Obec Pavlice

– projektant:

6. Patrik Meliš, Cisárka súp. č. 3909/4, 920 01 Hlohovec

 

Doručí sa dotknutým orgánom:

  1. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02 Trnava
  2.  OR HaZZ v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
  3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava
  4. Obec Pavlice, Obecný úrad, 919 42 Pavlice 146
  5. Spoločný obecný úrad – k spisu